Zamówienia publiczne

Ia.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego na cele kultury – etap I – działka nr 237 w Przemyślu, ul. Słowackiego 85 (opublikowano 2017.10.07).
Dokumenty:
1. Ogłoszenie w BZP nr 598886-N-2017
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2017.10.07)
3. Załączniki do SIWZ (2017.10.07)
Ib. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (opublikowano 2017.10.18): Dla zachowania należytej staranności w przeprowadzeniu postępowania Zamawiający z własnej inicjatywy wydłuża termin składania ofert. Szczegóły w poniższych dokumentach.:
1. Ogłoszenie w BZP nr 500045571-N-2017(zmiana ogłoszenia nr 598886-N-2017)
2.Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2017.10.18)
Ic. Odpowiedzi na pytania Wykonawców (opublikowano 2017.10.20)
1. Odpowiedzi_na_pytania Wykonawców